Jsme malý rodinný podnik zabývající se plně profesionálně výhradně chovem včelstev bez jakékoliv doplňkové výroby či činnosti. V současné době chováme okolo 200 kmenových včelstev na 7 stanovištích v oblasti Nízkého Jeseníku. Včelaření v naší rodině má dlouholetou tradici. Včelařil již můj pradědeček v 19. století.Začátky mého pohybu okolo včel spadají do roku 1977, kdy jsem začal včelařit se svým otcem v Klokočově u Vítkova a taktéž začal pracovat na Ústavu včelařství na VŠZ Brno (dnešní Mendlova univerzita) u prof. Ing. Sylvie Kubišové a Ing. Hany Háslbachové. Brno mne zásadně ovlivnilo kontaktem s vynikajícími včelařskými odborníky minulosti i současnosti (MVDr. Karel Neuman, Bedřich Rasocha, Josef Skřivánek, prof. Ing. Josef Budík, MVDr. Josef Staněk, MUDr. Václav Kučera a další). Zásadní však pro mé další včelařské směřování však bylo setkání se spolužákem Květošem Čermákem a Dr. Ptáčkem. S těmi jsme tehdy založili Kroužek nízkonástavkového včelaření, který pracoval úspěšně řadu let a ovlivnil celou generaci včelařů. Z jeho činnosti vznikl úl Optimal, který patří dnes k nejrozšířenějším úlům u komerčních včelařů. Také naše včelařská farma je postavena na včelaření v úlech od Optimalu odvozených. Na jednom stanovišti jsou včelstva chována v tachovských úlech s rámkovou mírou 39x24 cm z důvodu komerční produkce oddělků pro včelaře. Na této nejžádanější míře chováme asi 20% včelstev. Malá část včelstev (10%) je chována v úlech Langstroth na r. m. 448x159 mm. Náš včelařský provoz je vybaven moderní technologií, která zaručuje jak dobrou hygienu ve všech fázích manipulace s medem, tak i dobrou produktivitu práce. Mechanizováno je odvčelování medníkových nástavků, odvíčkování plástů, vytáčení na programovatelném zvratném medometu, pastování medu i plnění medu do spotřebitelského balení.


Obr.: Nejrozšířenějšími úly v našem provozu jsou 9 rámkové, nízkonástavkové úly s jednoduchou stěnou a s rámkovou mírou 42x17 a 42x15 cm.

Nástin technologie ošetřování včelstev

 Hlavní zaměření farmy je na produkci jednodruhových medů ve vysoké kvalitě. Ošetřování včelstev se snažíme provádět dle pravidel pro produkci biomedu, k čemuž nám napomáhá i fakt, že na některých stanovištích nejsou v doletu chemicky ošetřované zemědělské porosty. Doplňkovou činností je produkce oddělků a chov matek k prodeji, přednášková činnost, exkurze na farmě spojena s přednáškami.


Celá technologie ošetřování včelstev je postavena na minimu zásahů do včelstev. První větší zásah do včelstev probíhá teprve při rozkvětu třešní koncem dubna. Dále pak jsou kmenová včelstva pouze rozšiřována, odebírány plodové plásty pro tvorbu oddělků a odebírány medníkové nástavky. Odstraňování včel z medníkových nástavků je prováděno speciálním elektrickým ometačem - viz. galerie. Odběr medníkových nástavků je prováděn 3 – 6x z každého včelstva. V jednom nástavku 15 – 20 kg medu. Krmení včelstev v běžných letech není prakticky prováděno a většina včelstev je zimována na medu.

Publikační činnost:

1) Čermák K, Andrle L, Pravda B: Nástin možností využití nových poznatků z chovu silných produktivních včelstev v našich podmínkách. Práce SVOČ. VŠZ v Brně 1981, 31s

2) Význam jednoduché úlové stěny, Včelařství č.7, 1981

3) K návrhu moderní úlové soustavy (Ing.Pravda, Ing. Čermák), Včelařství č.11, 1981

4) Langstroth ano, ale..., Včelařství č.4, 2002

5) "Ondřejovské" sluneční tavidlo vosku, Včelařství č.2, 2004

6) Reforma úlová z hlediska biologického, Moderní včelař č.4, 2005


Obr.: (zleva) Moje maličkost s manželkou a naši přátelé Luboš a Marta, kteří byli u vzniku naší farmy.Obr.: Já s manželkou na jednom ze stanovišť naší farmy.Obr.: Na staronovém stanovišti v Klokočově.


Copyright 2006 - 20XX ing. Břetislav Pravda